5. fond Országos Református Lelkészi Nyugdíj- és Özvegy-árva Gyámintézet 1884-1993

87,1 ifm

Az Országos Református Nyugdíj-és Özvegy-árva Gyámintézet 1896-ban jött létre, mint országos intézmény. Már az 1791-es budai zsinaton terveztek egy hasonló intézmény megalakítását, főleg a deficites gyülekezetek támogatására, mely azután később segítséget adott az özvegyek és árvák számára. A XIX: sz. végére minden megyeének volt -gyámoldája-. Ezek a megyei intézmények mentik meg a koldusbottól egy évszázadon át a lelkészek özvegyeit és árváikat.

Az 1881-es Zsinat a Közalap feladatai közé sorolta a lelkészi nyugdíj mellet az özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást.

1908-tól hosszas viták után, mint Országos Református Lelkészi Nyugdíj-és Özvegy-árva Gyámintézet működik. Tagjai a lelkipásztorok és az önálló énekvezérek. Az intézet bevételei közé tartozik a Közalap jövedelmének 15%-a. 1908-ban 2026 taggal rendelkezett a Nyugdíjintézet.

Az 1928-as IX. tc. beolvasztotta az Özvegy-árva Gyámintézetet az új Országos Református Lelkészi Nyugdíjintézetbe. A Nyugdíjintézet jövedelmi forrásai voltak: tagdíjak, kamatok, fenntartói járulékok, Közalap jövedelmének 15%-a, államsegély, ingatlanok, alapítványok, adományok, virágvasárnapi perselypénzek.

Mostani helyzet?