IX. Ügyviteli és gazdasági iratok

260.

Gyámintézeti iratok

Gyámintézetre vonatkozó előtanulmányok

1894-1895

Gyámintézeti jelentések, kisebb ügyek

1899

Gyámintézeti ügyek okmányai

1900

Országos Nyugdíjintézet tiszáninneni tervezete

1905

261.

Gyám- és nyugdíjintézeti nyomtatványok:

Gyámintézet alapszabálya

1896

Gyámintézeti jelentés éves működéséről

1896-1903

Jelentés nyugdíjintézet felállítása tárgyában

1904

Gyámintézeti törvény, ügyrend, végrehajtási értesítés

1907

Nyugdíjintézeti ügyrend előadói tervezete

1911

Ügyrendi bizottság javaslata

1912

Ügyrendi bizottság javaslata

1913

Nyugdíjügyi bizottság jelentése törvényjavaslat tárgyában

1928

46. sz. zsinati iromány

1939

Végrehajtó Bizottság jelentései

1932, 1937, 1941, 1942

Zsinati Tanács nyugdíjintézeti határozata

1950

Nyugdíjintézeti ügyrendi szabályzat

1951

262.

Vegyes iratok (pénzkezelési jelentések, tagsági ívek, mellékletek)

1907-1944

Pénzkezelők és esperesek nyilvántartási könyvei

1907-1946

Nyugdíjas lelkészek, özvegyek és árvák indexe

1924-1938

Nyomtatvány expediálás

263.

Postakönyvek

1905-1907

Postakönyvek

1950-1952

264.

Országos Református Lelkészi Nyugdíjintézeti IX. tc. életbeléptetése

265.

Nyugdíjintézet reformja

Törvényjavaslat

1931

Reformjavaslatok

1946-1951

Hatos bizottság elé terjesztett javaslat

1950

75. életévüket betöltött lelkészek nyugdíjazása

1935-1951

266.

Sajátos nyugdíjintézeti ügyek

Erdély

1940-1944

Pénzkezelési nyomtatványok

1942-1947

Hadiévek beszámítása

1943-1948

Nyugdíjintézeti munkatársak díjazása

1930-1948

Nyugdíjügyek ügyvitelére meghatalmazás rendkívüli időkre

1944

267.

Nyugdíjintézeti bizottsági jelentések

1944-1951

268.

Nyugellátások állami folyósítása, állam és egyház egyezménye

1946-1947

Nyugdíjak felemelése állami szintre

1947-1948

269.

Nyugdíjasok tervkölcsön jegyzése

1949

Gyülekezetek betűrendes névsora

1950

270.

Kálvineum ügyei

1914-1941

271.

Kálvineum ügyei

1942-1950

272.

Őrszentmiklósi szeretetház iratai

jegyzőkönyvek

1929-1935

kezelési iratok

1929-1932

273.

kezelési iratok

1928-1937

274.

kezelési iratok

1938-1941

körlevelek

1929-1933

275.

kezelési iratok

1942-1944

276.

számadások, levelek

1928-1935

pénztárkönyv

1928-1929

Szalai utcai ház ügyei

1938-1953

277.

Nagyváradi ház ügyei

1942-1950

Krisztina körúti ház megvétele

1935-1936

278.

Krisztina körúti ház ügyei

1937-1947

279.

Krisztina körúti ház ügyei

1948-1949

Pusztakengyeli birtok leltára

1929

280.

Pusztakengyeli birtok kataszteri térképe

1929

Pusztakengyeli birtok adásvételi szerződése, haszonbérleti szerződések

1929

Pusztakengyeli birtok ügyei

1929-1933

281.

Pusztakengyeli birtok ügyei

1934-1936

282.

Pusztakengyeli birtok ügyei

1937-1945

283.

Pusztakengyeli birtok ügyei

1946-1950

284.

Lelkészi nyugdíjintézet matematikai mérlegének iratai

1916-1943

285.

Államsegély

1945

Kölcsönök

5%-os kölcsön

1935-1940

Budapesti egyházmegye

1941-1948

Búzakölcsön

1944

Közbirtoklakossági részjegy (Gönc)

1943

Lelkésznék Országos Szövetségének segély

1943

286.

Budapesti egyházmegye segélye

Nyugdíjintézet dollár-záloglevelei

1924-1941

Nyugdíjasok kereseti adó ügye

1928-1945

287.

Biztosítás

Nyugdíjintézeti biztosítás illetéke

1911-1931

OTBA járulékkimutatás

1943-1944

OTBA általános

1948

288.

Utalványozási jegyzékek

1925-1931

289.

Utalványozási jegyzékek

1932-1934

290.

Utalványozási jegyzékek

1935-1937

291.

Utalványozási jegyzékek

1938-1946

292.

Utalványozási jegyzékek

1947-1954

293.

Vegyes utalványok, változások, levonások, főösszesítés

1939-1950

294.

Földhitelintézet folyószámlái

1884-1925

295.

Nyugdíjintézet földhitelintézeti levelei, elszámolások

1917-1926

296.

Nyugdíjintézet földhitelintézeti levelei, elszámolások

1927-1939

297.

Nyugdíjintézet Országoshitelintézeti levelei, jelentések

1943-1950

298.

Folyószámla és Otkszámlakivonatok

1946

299.

Pénzkezelők csekkszámla és postaköltségei

1952

300.

Számadási mellékletek

1940-1952

301.

Állami nyugdíjasok (felvidék)

1945

302.

Felvidéki pénztárkönyv és számadási iratok

1925-1942

303.

Eredeti kirovások, járulékkimutatás

1907-1908

304.

Nyugdíj iratok. Dunamellék egyházmegyénként betűrendben

1948-1949

305.

Nyugdíj iratok. Dunamellék. egyházmegyénként betűrendben

1949-1950

306.

Nyugdíj iratok. Dunántúl. egyházmegyénként betűrendben

1948-1949

307.

Nyugdíj iratok. Dunántúl. egyházmegyénként betűrendben

1950

Nyugdíj iratok. Tiszáninnen. egyházmegyénként betűrendben

1948

308.

Nyugdíj iratok. Tiszáninnen. egyházmegyénként betűrendben

1949-1950

309.

Nyugdíj iratok. Tiszántúl. egyházmegyénként betűrendben

1948

310.

Nyugdíj iratok. Tiszántúl. egyházmegyénként betűrendben

1949

311.

Nyugdíj iratok. Tiszántúl. egyházmegyénként betűrendben

1950

312.

Vegyes nyugdíjiratok

1948

(Genfi segély, jegyzőkönyvek, jelentések)

313.

Vegyes nyugdíjiratok

1949-1950

314.

Vallásoktató lelkészek átvétele

1944-1950

Távbeszélő ügyek

1951

315.

Nyugdíjintézeti tagságiívek

1938-1954

Dunamelléki egyházkerület

Bács-kiskun

Budapesti (Belső-Budapesti

316.

Felsőbaranyai

317.

Felsőbaranyai

318.

Kecskeméti

319.

Kecskeméti

Külsősomogyi

320.

Pesti

321.

Pesti

Pestkörnyéki

322.

Pesti

Pestkörnyéki

Külső-Budapesti

Solti

323.

Solti

Tolnai

324.

Tolnai

Vértesaljai

325.

Vértesaljai

Dunántúli egyházkerület

Barsi

326.

Belsősomogyi

327.

Belsősomogyi

Drégelypalánki

328.

Komáromi

Mezőföldi

329.

Mezőföldi

Őrségi

330.

Pápai

331.

Tatai

332.

Veszprémi

Tiszáninneni egyházkerület

Abaúji

333.

Abaúji

Alsóborsodi

334.

Alsóborsodi

335.

Alsózempléni

336.

Alsózempléni

Felsőborsodi

337.

Felsőborsodi

Gömöri

Középborsodi

338.

Felsőzempléni

Gömöri

339.

Középborsodi

Ungi

340.

Tiszántúli egyházkerület

Alsószabolcsi

Hajdúvidéki

341.

Alsószabolcsi

Hajdúvidéki

Békésbánáti

342.

Békésbánáti

Beregi

343.

Beregi

Bihari

Bihar-Érmelléki

344.

Bihari

Szatmári

345.

Csanád-Csongrádi

346.

Debreceni

Debreceni városi

347.

Debreceni

Debrecen városi

Theologiai Akadémia

348.

Érmelléki

Felsőszabolcsi

349.

Felsőszabolcsi

Heves-Nagykunsági

350.

Heves-Nagykunsági

Középszabolcsi

351.

Középszabolcsi

Nyírségi

352.

Nyírségi

Máramaros-Ugocsai

Nagybányai

353.

Nagybányai

Nagykárolyi

Nagyszalontai

354.

Szatmári

355.

1. Szatmári

355.

2. Erdélyi egyházkerület

Bekecsalaji

Dési

355.

3. Erdővidéki

Görgényi

355.

4. Kalotaszegi

Kézdi

355.

5. Kolozsvári

Marosi

355.

6. Nagysajói

Orbai

Sepsi-i

Széki

355.

7. Széki

Szilágyszolnoki

355.

8. Udvarhelyi

Átcsatoltak

Alsóbaranyai-bácskai

355.

9. Dunamelléki egyházkerület, Délvidék, német egyházmegye

Felvidék, Alsózempléni

Abaúji

Tiszáninneni egyházkerület

Tornai

Királyhágómelléki egyházkerület

nagykárolyi

355.

10. Felsőbb egyházi szervek tisztviselői

1938-1951