IX. Gazdasági, számadási iratok

300.

doboz

1.

a.

OFB által juttatott földek ügyei (Püspöki tiszteletdíjak stb.)

1921-1949

b.

Földreformmal kapcsolatos ügyek

1945

301.

doboz

2.

a.

Földreformmal kapcsolatos ügyek

1945-1948

b.

Ötéves tervkölcsön és I. békekölcsön

1949-1951

c.

Ökumenikus kölcsönsegély ügyek

1947-1950

d.

Lakbérkimutatás a Krisztina krt. 113. bérház bérlőiről

1939

302.

doboz

Vegyes iratok

I.

1.

Lelkészválasztási törvény módosítása

1940-1948

2.

Az egyháztagság ügye

1946-1948

3.

Tábori püspökség (Maller L.)

1947

4.

Tehetségmentő alap

1948-1950

5.

Hitvallásos iskola

1946-1947

6.

Népiskolai beíratási díjak

1948-1950

7.

Népiskolai tanterv és tankönyv

1944

8.

Népiskolai jelentések

1946

9.

Vallásoktatói jelentések

1946

10.

Népiskolai vallásoktatás

1946

II.

1.

Előterjesztés az Egyetemes Egyháztanácshoz a Konventi Székház, a Lelkészi Nyugdíjintézet az Adóalap és a Közalap reorganizálása érdekében

2.

dr. Szentpéteri Kun Béla: Egyházalkotmányi törvényjavaslat tervezet átvizsgálása, az általa készített egyházi albizottsági és kormányzati tc.

1949

3.

Állam és Egyház közti Egyezmény tervezet korrigálása

4.

Zsinati Tanács 1944. február 17-i ülésének jegyzőkönyve

5.

Zsinati Tanács 1944. február 17-i ülésének iratai

6.

Zsinat V. ülésszak kimutatás a behívottakról

7.

Zsinati Tanács tárgysorozata

1948

8.

Állam és Egyház közti Egyezmény közös bizottság jegyzőkönyve

1949

9.

Amerikai segély és skót adomány lelkész árváknak

1946-1947

10.

Bethlen nyomdával elszámolás kérd.

1946

11.

Ökumenikus és taníttatási segélyek

é.n.

303.

doboz

Vegyes iratok

1945-1948

1.

Kitelepítési ügyek

1945

2.

Menekült lelkészek segélyezésére kiutalt összegekről elszámolás

1945

3.

Állomáshelyükről kiűrítés következtében eltávozott lelkészek és segédlelkészek űrlapjai

1945

4.

Vezérkönyv házi istentiszteletek tartásához szórványban élők számára

1947

5.

Az új énekeskönyvvel kapcsolatos írások. Levelezés, énekszövegek

1947-1948

6.

Konventi kölcsönsegélyakció lelkészi javadalmi földek hasznosítására

1948

7.

Bereczky Albert: A magyar keresztyének az új magyar államban

1948

304.

doboz

Közigazgatási iratok

1946-1947

1.

Protestáns Egyházi Híradó, Magyar Protestáns Híradó, News Service iratai

Körlevelek, jegyzőkönyvek, tudósítások

Szlovákiai magyarok kitelepítési ügyszenvedései

Konventi tudósító

2.

Csehek és magyarok a protestantizmus ítélőszéke előtt. Barth Károly levele a francia protestánsokhoz

1939-1940

305.

doboz

1.

a. Tárnok: Szürke könyv. Felvidéki adattár

1939-1941

1.

b. Tárnok: Magyar reformátusok csehszlovákiai kisebbségi sorban

1938-1939

2.

Menekült lelkészek ügyei

1944-1948

306.

doboz

Hadifogoly ügyek

1945-1949

307.

doboz

1.

Vegyes elnökségi iratok (Bereczky, Kiss Roland, Békekölcsön)

1954-1955

2.

Állami ösztöndíjak ügyei

1926-1946

308.

doboz

1.

Konventi iratok. Jegyzőkönyvek megküldésének reklamálása

1908-1950

2.

Bethesdával kapcsolatos iratok

1942-1943

309.

doboz

1.

Bécsi istentisztelet ügyei

1926-1944

2.

Bethesdával kapcsolatos iratok

1942-1943

310.

doboz

Lelkészi oklevelek megsemmisítése és másolatok kiállítása tárgyában benyújtott kérések és hozott határozatok

1915-1947

311.

doboz

Konventi tisztviselők személyes ügyei I.

1943-1944

312.

doboz

Konventi tisztviselők személyes ügyei II.

1945-1948

313.

doboz

Bibliafordító bizottság iratai

1934-1951

314.

doboz

Ágendáskönyv ügyei

1936-1950

315.

doboz

Énekügyi bizottság iratai

1940-1949

316.

doboz

Énekeskönyvvel kapcsolatos ügyek

1944-1948

Próbaénekeskönyv ügye

1948-1950

Révész-Karácsony: Mostani és leendő énekeskönyvünk

Révész: Az új énekeskönyv felé

1943

317.

doboz

Kis Énekeskönyv ügyei

1948-1950

318.

doboz

Paróchiális könyvtár ügyei I.

1943-1948

319.

doboz

Sajtószolgálat ügyei

1938-1949

I.

Telepítés ügyei

1933-1945

II.

Iskolán kivüli népművelés

1943-1946

320.

doboz

Külföldi akció és Oekumenikus iratok (Boér-féle akták)

1920-1940

Boér hivatali levelezése és zsinati jegyzőkönyvek

1921

Az Oekumenikus Tanács megalakítása

1921

321.

doboz

I.

Intézmények kölcsöne

1948-1949

II.

Ökumenikus iratok

1945-1947

Ökumenikus és egyéb segélyek

1945-1947

III.

Bőrtex szállítás: Szlovákiai menekült magyarok cipő és ruha segélyben részesítése az amerikai magyarok adományaiból a Bőrtex útján

1947-1949

322.

doboz

1.

Úrvacsorai kenyérhez búzaliszt és úrvacsorai bor igénylése

1941-1951

2.

Tüzelőakció

1951-1952

3.

Közmunkaváltság

1947-1948

4.

Vasútijegy ügyek

1907-1949

323.

doboz

I.

Közigazgatási alapot terhelő számlák

1939-1948

324.

doboz

II.

Közigazgatási alapot terhelő számlák

1949

Konventi Központi Nyugdíjalap ügyei

1927-1946

325.

doboz

Konventi Székház ügyei

1907-1951

326.

doboz

Szénszámlák. Konventi Székház

1932-1951

327.

doboz

Konventi autók ügye I.

1947

328.

doboz

Konventi autók ügye II.

1948-1950

329.

doboz

Postatakarékpénztári 37.113 sz. csekkszámla ügyei

1916-1950

330.

doboz

OTBA ügyek

1943-1950

331.

doboz

1.

Átfutó kezelési számla iratai (A Magyar Földhitel Intézetnél)

1931-1950

2.

I. Helyreállítási számla ügyei

1945-1948

II. Átmeneti számla ügyei

1947-1950

III. Bérházfelújítási tartalékalap

1938-1950

IV. Rendelkezési alap

1948-1950

332.

doboz

1.

Harsányi György jövedelemadó ügye és katonai iratai

1941-1944

2.

Jesze Dánielné végrendelete

1941

3.

Bp. V. Wahrmann u. 36. sz. ház iratai

1938-1944

333.

doboz

Erdélyi Egyházkerület Thököly úti bérház iratai

1938-1944

334.

doboz

Kérdőívek az Egyetemes Névtár céljára (Dunántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli egyházkerületek)

1929

335.

doboz

a.

Kérdőívek az Egyetemes Névtár céljára (Dunamelléki egyházkerület)

1929

b.

Névtárral kapcsolatos adatszolgáltatás (kefelevonatok)

1934-1935

336.

doboz

Iskolaügyi jelentés. Kérdőívek a református középfokú iskolák részére (Évvégi beszámoló)

1944-1946

(1942-1943, 1944-1945, 1945-1946)

337.

doboz

Az új énekeskönyvre vonatkozó kérdőívek

1941

Dunamelléki egyházkerület

Budapesti, Baranyai egyházmegye

338.

doboz

Külsősomogyi, Solti egyházmegye

339.

doboz

Tolnai, Vértesaljai egyházmegye

340.

doboz

Dunántúli egyházkerület

Barsi, Belső-Somogyi, Drégelypalánki egyházmegye

341.

doboz

Komáromi, Mezőföldi, Őrségi, Pápai, Tatai egyházmegye

342.

doboz

Veszprémi egyházmegye

Tiszáninneni egyházkerület

Abaúji, Beregi egyházmegye

343.

doboz

Alsóborsodi, Alsózempléni egyházmegye

344.

doboz

Felsőborsodi, Gömöri egyházmegye

345.

doboz

Felsőzempléni, Tornai, Ungi egyházmegye

346.

doboz

Tiszántúli egyházkerület

Alsó-Szabolcsi, Hajdúvidéki, Békés-Bánáti, Máramaros-Ugocsai egyházmegye

347.

A.

doboz

Bihar-Érmelléki, Közép-Szabolcsi, Nagykárolyi egyházmegye

347.

B.

doboz

Szatmári egyházmegye

347.

C.

doboz

Közép-Szabolcsi egyházmegye

348.

doboz

Bihar-Érmelléki, Közép-Szabolcsi, Nagykárolyi, Nagykárolyi, egyházmegye

Erdélyi egyházkerület

Dési, Görgényi, Kolozsvári, Marosi, Sepsi, Széki, Szilágyszolnoki egyházmegye

349.

doboz

Királyhágó-melléki egyházkerület

Bihari,Nagybányai, Nagykárolyi, Érmelléki, Nagyszalontai egyházmegye

350.

doboz

A Csehszlovákiai reformátusok áttelepítéési ügye

1945-1950

351.

doboz

1.

Az új Egyházi Törvény javaslatának előkészítése:

1949

Kérdőívek és összesítés

2.

A nők egyházi szolgálatával kapcsolatos kérdések összesítése (A gyülekezetekből beérkezett válaszok)

é.n.

3.

Közös Protestáns Bizottság ügyei

1943-1947

4.

Konvent Elnöki Tanács jegyzökönyve

1934

5.

Konventi levelezés

1931-1943

6.

Vegyes konventi iratok

1947-1951

A Konventi iroda szervezeti és ügyviteli szabályzata

1950

7.

Szállítólevelek (Bethlen Nyomda, vegyes)

1936-1944