7. fond Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) 1924-1950

2,1 ifm

Az ORLE 1907. szeptember 17-én Budapesten alakult, célja "az egyháztársadalmi munka felkarolása által a református egyház valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatása, a lelkészek különös - úgy erkölcsi, mind anyagi - érdekeinek támogatása" (Alapszabály 2.). Első elnökéül Baltazár Dezső akkor hajdúböszörményi lelkészt, az alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye esperesét választotta (1911-től a tiszántúli egyházkerület püspöke, s mint ilyen, debreceni lelkész). aki haláláig (1936. augusztus 25.) töltötte be e tisztet. Utóda Ravasz László dunamelléki egyházkerület püspöke, Budapest-Kálvin téri lelkipásztor lett 1947-ig, őt Szabó Imre, a belsőbudapesti egyházmegye esperese, Budapest-fasori lelkipásztor követte, aki az Egyesület feloszlatásáig (1950) volt annak elnöke. A főtitkári tisztet a megalakuláskor Ferenczy Gyula debreceni teológiai akadémiai tanár, majd Csikesz Sándor előbb csányoszrói lelkész, majd debreceni egyetemi-teológiai tanár, utána Vasady Béla szintén debreceni egyetemi-teológiai tanár lett, aki Molnár Zoltán hajdúhadházi lelkésszel együtt végezte munkáját, majd Szabolcska László, végül Darányi Lajos töltötte be. - Az ország új ("trianoni") határainak kialakítása után egy ideig "Református Magyar Lelkészegyesület" nevet is viselt a társaság. Az ORLE tevékeny részt vállalt a lelkészképzés tartalmának meghatározásában. 1908-ban "Lelkészegyesület" címen hetilapot indított, amelyet előbb Debrecenben, majd Budapesten szerkesztettek. Vándorgyűléseit az ország különböző pontjain tartotta, de leginkább Debrecenben és Budapesten. Az Egyesület égisze alatt hozta létre Kiss Ferenc a "Kálvineum" nevű, lelkészárvák részére felállított két internátust: a fiúkét 1914-ben Hajdúböszörményben, a leányokét 1922-ben Nyíregyházán.

Az aktívan politizáló, baloldali szimpatizáns, szabadkőműves felsőházi tag elnök vezetése alatt az ORLE kivette részét a politikai küzdelmekből is. Már megalakulásánál programjába vette 1848. XX. tc. célkitűzései megvalósításának kiharcolását. Az 1918. november 16-i, a Magyar Köztársaságot proklamáló nemzetgyűlésen Baltazár Dezső is részt vett és az ORLE nevében csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz és két képviseleti helyet kért és kapott a nemzetgyűlésben, majd a Tanácsköztársaság kikiáltása után az ORLE elnöke táviratban köszöntötte Garbai Sándort, a Forradalmi Kormányzótanács elnökét és felajánlotta "az egyház segédkezét a munka kötelességén, jogán és méltánylásán felépült társadalmi és állami rend megszilárdításához". Majd március 26-án Ferenczy Gyula ORLE főtitkár, egyetemi-teológiai professzor kezdeményezésére a debreceni tudományegyetem hittudományi kara "egyhangú nagy lelkesedéssel" határozatot hozott, amelyben "a dolgok új rendjét, mint a Názáreti által hirdetett és az emberiség által várt istenországát köszönti" és felajánlja annak megvalósításához támogatását. Ugyanakkor Baltazár Dezső és az ORLE vezérkar, valamint Jánosi Zoltán debreceni lelkész, országgyűlési képviselő, a polgári forradalom idején belügyi államtitkár körül csoportosuló, új társadalmi és államrendet óhajtók között éles ellentét, a legkeményebb küzdelem folyt. 1920-ban a Nagyatádi Szabó István féle földreformot az ORLE nagygyűlése elítélte és radikális földosztást, egyenlő titkos választójogot követelt. Az ORLE - lelkészei révén - közvetlenül is tevékenyen részt vett a parasztság telepítési akcióiban is. 1939-ben - más református szervezetekkel együtt - fokozott mértékben figyelt a mezőgazdasági és ipari munkások gondjaira. Kiemelkedik e téren Ravasz László elnök 1939 tavaszán tartott beszéde "A református keresztyénség szociális tanítása", valamint az ORLE 1939-es ceglédi nagygyűlésének határozata, amely a Rosenberg-féle fajelméletet, mint pogány tanítást vetette el.

Más egyesületekkel együtt, az ORLE feloszlatási tervét is 1949. október 5-én "hagyta jóvá" a Belügyminisztérium. Formálisan 1950-ben mondta ki feloszlását. - A rendszerváltás után az első egyesületek között alakult újjá 199 -ben Nagy Ferenc lelkipásztor elnöksége alatt, s újraindult a "Lelkészegyesület" című folyóirat is, egyelőre lapként, amelyet Denke Gergely andornaktájai lelkipásztor szerkeszt.