44. fond Tisza István iratai

(Geszt, 1861. április 22. - Budapest, 1918. október 31.) jogi és közgazdasági tanulmányokat folytat Budapesten, Berlinben, Heidelbergben. politikus, képviselőházi elnök, a Szabadelvű, majd a Nemzeti Munkapárt vezetője. Két ízben miniszterelnök, először 1903. november 3-tól 1905. június 18-ig, másodszor 1913. június 10-től 1917. május 23-ig. 1917-1918 a debreceni huszárezred parancsnoka.

1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1907-től a dunántúli egyházkerület főgondnoka, hivatalból az Egyetemes Konvent tagja.

1897-től gróf.

1.

1.

1881-es iratok

1. Bars vármegyének a ló, sertés és szarvasmarha tenyésztés érdekében hozott szabályrendelete

1881

2. Programm des Rumanischen Nationalpartei in Ungarn

1881

3. Gazdasági Lapok és a Magyar Föld 1881. 41. sz.

4. A Földművelésügyi Minisztérium költségvetése

1881

(A Magyar Föld 1881. évfolyam)

2.

1883-as iratok

1. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pártfogása mellett alakult állattenyésztést előmozdító egyesület alapszabálya

2. Tenyészállat vételárának lerovási könyve

1883

3.

1. Bihar m. bizottsága nagyváradi közgyűlésének cikkelyei

2. Nagy Lajos bizottsági elnök és Virág Elek a megyei bizottsági közgyűléshez

1884

3. Választmányhoz. (Mezőgazdasági v. állattenyésztési választmányhoz?)

4. Bihar megye bizottsága 1884 évi december hó 17-én s folytatva Nagyváradon tartott rendes közgyűlési jegyzőkönyvének cikkelye

1884

5. Szabályrendelet. A bihar megyei ló, szarvasmarha és sertéstenyésztés érdekében

6. Ugyanaz, egyazon írással keltezés és aláírás nélkül

4.

1886-os iratok

1. Trefort szabályrendelete községi bikák tartása ügyében Torda Aranyos Vármegyéhez

1878

2. Szabó József egyl. elnök: "Verseny ügyünkről" Nagyrábé

1886

3. Szunyogh elnök (mezőg. v. állatteny.) bizottsághoz

1886

4. Bihar megyének a ló, szarvasmarha és sertéstenyésztés érdekében hozott szabályrendelete

1886

5.

1887-es iratok

1. Bihar megyei gazdasági egylet, Nagyvárad alelnöke Nagy Lajos, gr. Tisza István egyleti alelnöknek Gezstre. Véleményt kér az "Országos Törzskönyv" alapszabályáról

1887

6.

1890-1900 közti iratok

1.a-b. Két példányban 1 lapos másolat Tisza I. vízaknai képviselőnek zombori Rónay Elemér vízaknai polgármesterhez írott leveléről

1890

2. Közgyűlési beszéd mezőgazdasági ügyben (Keltezés nélkül)(Utalás alapján 1886-ban hangozhatott el.)

3. Roszner báró, a Waffen und Maschienenfabriks A.G.-tól "Sehr geerter Herr College" megszólítással (A levél német nyelvű) (Mellékletként Roszner bárónak címzett német nyelvű boríték.)

1892

4. ifj. Tisza István első levele apjához Tisza Istvánhoz (Kisbetűkkel írva. Jobb sarokban tintával, keltezés felnőtt kézzel.)

1893

5. Beőthy László levele Tisza Istvánhoz Évárláról

1893

6. Beőthy László levele Tisza Istvánhoz. Mezőtelegd

1893

7. Tisza elenchus jegyzete, az országgyűlés közigazgatási vita iratairól (Későbbi rendezésben az V. számú a X-XVI. közé került, mint Apponyi beszéddel kapcsolatos Tisza feljegyzés. I-XVI. sorszámú elenchusban nem szerepelnek, később ebbe a csomóba tett: Javaslat s két Észrevétel

8. Elenchus I-nek megfelelő: Szükséges törvények névsora (Tisza Kg.I. alatt számozta.)

9. (Kg. II. számozással) Főispáni állás eddig és ezentúl

10. (Kg. III.) Első bizottsági felszólalás terve

11. (Kg. IV.) Szapáry felszólalása a vita 1. napján

12. (Kg. VI.) Gullner beszéde a vita 3. napján

13. (Kg. VII.) Holló beszéde a vita 3. napján

14. (Kg. VIII.) Tibád beszéde az általános vitában

15. (Kg. IX.) Tisza két beszéde az általános vitában

16. (Kg. X.) Tisza jegyzete Apponyi két beszédéről

17. (Kg. XI.) Tisza jegyzete Apponyi általános javaslatáról

18. (Kg. XII.) Tisza jegyzete Apponyinak a főispánokról szóló törvényjavaslati megjegyzéséről

19. (Kg. XIII.) Tisza feljegyzései Apponyi közigazgatási bírósági kéréséről

20. (Kg. XIV.) Tisza feljegyzései Apponyinak a közigazgatási bíróságról és a fegyelmi kérdésekről való megjegyzéséről

21. (Kg. XV.) Holló, Apponyi, Tisza a junctimról

22. (Kg. XVI.) Apponyi előterjesztése fegyelmi ügyben s az eredmény összefoglalása. Apponyi indítványának a címe: Indítvány a fegyelmi jog tárgyában

23. Megjegyzések Apponyihoz

24. Törvényjavaslati szöveg a 8. 14. 17. 87. 88. 97. 103. 105. 202. 217. §-okhoz

25. Javaslat a közigazgatás és önkormányzat rendezéséről szóló törvényjavaslatba felveendő módosításokról

26. Észrevételek a "közigazgatás és önkormányzat rendezéseiről a vármegyékben" c. törvényjavaslathoz

27. Észrevételek a "Közigazgatás és önkormányzat rendezéseiről a vármegyékben" törvényjavaslathoz

28. Tisza Kálmán levele fiához Tisza Istvánhoz

1893

29. ifj. Tisza Istvánhoz "Édes jó barátom" megszólítással

1894

30. Ifj. Tisza István levele apjához Tisza Istvához

1895

31. Tisza Istvánhoz sógora Sándor János levele

1894

32. Ifj. Tisza István levele Tisza Istvánhoz

1895

33.a. Gerési Kálmán Szentpétervárról beszámoló levele Tisza Istvánhoz

1895

33.b. Tisza István levele Metianu János aradi görögkeleti püspökhöz Goldis László képviselősége s a magyar román együttműködés érdekében

1896

34. Metianu püspök válasza.

1896

35. Ifj. Tisza István levele Tisza Istvánhoz

1896

36. Tisza István és Korbuly József lovagias ügyéről. Tisza képviselőinek: gr. Csáky Albinnak és gr. Széchenyi Aladárnak "Jegyzőkönyve"

1897

37. Széchenyi Aladár levélmelléklete Tisza Istvánhoz az ellenfél párbajképességéről

38. Ugron Gábor képviselő posztógyári kölcsönének az ügye

1898-1903

Tényállás az Ugron-féle pokrócgyár tárgyában két közjegyzői másolattal

39. Jegyzőkönyv Tisza István és Ivánka Oszkár lovagias ügyéről

1898

40. Tisza Kálmán fiához Tisza Istvánhoz képviselőházi elnöksége ügyében

1898

41. Gajári Ödön Tiszához képviselőházi elnökségi tervéről

1898

42. Gajári Ödön Tiszához

1898

43. Gajári Ödön Tiszához

1898

44. Gajári Ödön Tiszához

1898

45. Gajári Ödön Tiszához

1898

46. Beőthy Pál-féle ügyben Szunyogh Péter Tisza Istvánhoz

1898

47. Tisza István 1898. március 17-i és 26-i feljegyzéseinek másolatai

48. Tisza István: "A képviselőház szabályainak módosítása" tervezet

49. Javaslatba hozott kibővítések a curai bíráskodásról szóló törvényjavaslathoz

50. Curiai bíráskodáról szóló törvényjavaslathoz Cenzus arányosítás

51. Házszabályok módosítása

52. Indítvány a házszabályok 161. §-ának kiegészítése tárgyában

53. "Elfogadhatók" és "Ellenzéki javasolt sulyosbítások" címmel házszabálymódosítási feljegyzések

54. Házszabálymódosítási feljegyzések

55. Házszabálymódosítással kapcsolatos kiegészítési feljegyzések

56. Statisztikai adatok a görögkeleti magyarság számáról az 1900. évi népszámlálás szerint

57. Szinnyei Merse István Tisza Isstvánhoz

1900

58. Lukács pénzügyminiszter Tisza Istvánhoz

1900

2.

7.

1901-1903 közti iratok (Levelezés. Szlavónia magyar ajkú lakosairól. Nyomtatvány. Budapest székesfőváros kiadásai és bevételei

1901-1903

8.

1904. (Levelezés. Pro memoria. Házszabálytervezet a "Tanácskozási rendről". Bosnyák Zoltán javaslata a "Hét éven felüli gyermekek gondozásáról"

1904

3.

9.

1905. (Levelezés. Nemzetiségi kéréds. Választások)

1905

10.

1906. Levelezés, jelentések, memorandumok. Lónyay sándor Julián egyesületi főtitkár 1906-os jelentése. Vámpolitikai kiegyezéshez. Kereskedelemügyi minisztériumi memorandumra a földművelésügyi miniszter megjegyzései

1906

11.

1907. Emlékirattervezet I. Ferenc Józsefhez. Egyházi jellegű levelezés. Két protestáns egyház a képviselőházhoz az 1848. XX. tc. végrehajtása tárgyában

4.

12.

1908. Egyházi jellegű levelezés: lelkészekkel, kollégiumokkal. Dunamelléki Egyházkerület levelei. Radu Demeter nagyváradi görög katholikus püspök levele

1908

13.

1909. Baráti levelek Tisza Istvánhoz. Tisza István álláspontja az amerikai református magyarság 1909. évben tervezett szervezése tárgyában. Belügyminiszter az idegen nemzeti színek használata ellen

1909

14.

1910. Levelezés. Szociális tanfolyam címmel Tisza I. előadásának összefoglalása "a nemzetről és a társadalomról"

1910

15.

1912. Levelezés. Balogh Jenő, Réz Mihály, Auffenberg... Simon Ferenc ref. lp. bírálata Benkő István "Keresztyén imádságok" c. művéről.

1912

16.

1911-1915. Nemzetiségekkel kapcsolatos iratok

1911-1915

5.

17.

1912-1918. Debreceni egyetem alapításának, szervezésének ügye. A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újraépítő Országos Bizottság. Emlékirat a görögkeleti szerb és román katonák hazafias pasztorálására. Tisza cikke "Az osztrák képviselőházról"

1912-1918

18.

1913. Takács Sándor jelentése az 1839-1840-es országgyűlés első felének lemásolásáról, a bécsi levéltárban. Tisza 1913-as álláspontja nemzetiségi kérdésben. Román Nemzeti Párt igényei. Trencsén és Nyitra vármegye főispánjainak jelentései a cseh bankok, iskolák hatásáról, a szlovák nyelvű sajtóról.Román jelentések. Görögkeleti egyház ügyei, levelezés.

1913

6.

19.

1914. Levelezés. Czernin bukaresti követ, román nemzetiségi kérdés, horvát ügyek, osztrák államférfiak

1914

20.

1914. Levelezés. Burián, a hadsereg vezetői (Krobatin, Frigyes főherceg, Boroevich, Karsu), Skerlec. Szlovák és bolgár tárgyú levelezés

1914

7.

21.

1914. Levelezés. osztrák államférfiak, a hadsereg vezetpi. Hadikölcsönök, segélyek ügyei. Diplomáciai jelentések. Rutén nemzetiségi kérdés

1914

22.

1914. Levelezés. Diplomáciai feljegyzések. Háború kitörése, hátország biztosítása, mezőgazdasági munkskérdés. Román akció. Katonai vezetőkkel levelezés.

1914

8.

23.

1914. Balkáni államokkal való diplomáciai kapcsolatokról. Potiorekkel való levelezés. Déli hátország és Erdély biztosítása. Buriánnal való levelezés ugyanerről.

1914

24.

1914. Levelezés. Frigyes főherceg, Burián. Német főhadiszállási és berlini tárgyalásokról feljegyzések. Pap Dezső jelentése Harkányi kereskedelmi miniszterhez a munkásbiztosítás módosításáról.

1914

9.

25.

1914. Levelezés Czernin bukaresti követtel. Balthazár levele. Román főpapok levelei. Vidiczky archimandrita összefoglalása a szerb görögkeleti egyházról. Kolera. Orosz betörés. Gazdasági helyzet. Román tannyelvű hitfelekezeti iskolák. Herczeg Ferenc: Délvidéki németek és az állami népiskolák. Törvényjavaslat képviselőházi őrség felállításáról. Pop csicsó-Nemes ügyvédek manipuláűcióiról. Trencsén vármegye főispánjának jelentése. Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület évi jelentése. Buriánnak, stb. levelek.

1914

26.

1914. Tisza levelezése a háború kitörésétől az év végéig.

1914

10.

27.

1915. Levelezés. Hátország, hadvezetőség, diplomáciai és baráti levelezés. Tiszának két állásfoglalása a korlátlan búvárhajóharc ellen. Sebesült katonák ügyében való közbelépése.

1915

11.

28.

1915. Levelezés. Apponyinak koaliciós kormány alakításáról. Móricz Zsigmondnak haditudósítára való kimenetelekor. Tisza levelezése kasznáőrjával. Jelentés Serbán román képviselővel való beszélgetésről. A pángermanizmus magyarországi megmozdulásairól. Bécsi közös minisztertanács jegyzőkönyve.

1915.

12.

29.

1915. Birítékolva: Grossösterreich és román körök intrikáiról. Román lapszemle. Rendelettervezet az erdei fakitermelésre. Győr thjv. tárgysorozata.

1915

13.

30.

1915. Tisza levelezése. Balthazás püspök levele. Onciul Aurél bukovinai képviselő román nemz. tervezete. Délmagyarországi telepítés terve. Erdélyi szászok földbirtokvásárlásának, telepítésének a problematikája. Hadvezetőséggel való levelezés. Hátországi ügyek. Bjelinai telepítés.

1915

14.

31.

1915. Terméseredmények, rekvirálások. Hötzendorfi Conrad levele az erdélyi határ megerősítésének szükségtelenségéről. Erzberger levele Tiszához. M. közjogi állásáról. Dula Máté levele tót értelmiségiek elfogása ellen. Jelentés a drezdai Wirtschaftsverband üléséről.

1915

15.

32.

1916. Nyomtatvány: Vámtarifáról. Tanulmányok, jegyzetek: Habsburg-ház családi jogáról. 1916

16.

33.

1916. Budapesti Közlöny példányai. Német nyelvű emlékirat a kenyérellátásról. Gabona rekvirálás. Élelmezés kérdései. Előzetes termésbecslések. Panasz a horvát mezőg. státus ellen.

1916

34.

1916. Hötzendorfi Conrad a német katonai vezetésről. Hofarchiv magyarul a prot. nádorok koronázási szerepéről. Wild százados jelentése a románoktól visszafoglalt területről. A képviselőház pártjainak foglalkozási megoszlása.

1916

17.

35.

1916. Levelezés. József főherceg a magyar Himnusz énekléséről. Augusta segélyakció. Gesztről: Sárospataki Kollégiumnak biztosítandó hadifoglyokról.

1916.

36.

1916. Tisza vámuniós és gazdasági memoranduma I.Ferenc Józsefhez. Tisza levelezése taksás munkások beszerzéséről kasznárjával. Közös minisztertanács jegyzőkönyve. Amerikai magyarokhoz intézet üzenet. Délerdélyi román értelmiségiek letartóztatása.

1916

18.

37.

1916. Levelezés. Református egyházi vonatkozású: Buza László debreceni professzorságának ügye. Kaposvárra református kántornak alkalmas tanító helyezése. Tisza István lemondja egyházmegyei közgyűlésen való részvételét. Lozsági tanítói állás betöltése az erdélyi református egyházkerület felterjesztése alapján. Frigyes főherceghez német nyelvű memorandum szerbiai megszállás ügyeiről.

1916

38.

1916. A monarchia gazdasági erőiről. Lengyelország gazdasági viszonyairól. Zsigmond Jenő evangélikus egyetemes felügyelő: Utasítások tervezete lelkészek és hitoktatók részére a vegyes házasságok dolgában. Wekerle kormány programmja, Szurmay megjegyzéseivel. Horvátokkal címertárgy.

1916

19.

39.

Román lapszemle

1916

20.

40.

1917. Tisza István elnöki megnyítója a Protestáns Irodalmi Társaságban a reformáció 400 éves emlékünnepén. Kállay Miklós Oláh-falvi képviselő választási bukásáról levél. Mangra Vazul nagyszebeni görögkeleti érsek iskoláik államosítása ellen Apponyihoz. Utasítás román görögkatholikus és görögkeleti iskolák miniszteri biztosai számára. Román sajtószemle. Verordnungblatt der K.u.K. Militarverwaltung in Serbien

1917

41.

1918. Tisza 1918-as választójogi javaslatai táblázatokkal. Pro memoria németül az 1918-as román tárgyalásokról. Notice historique sur le Banat. 1918-as marxista röpiratok. Mangra Vazul görögkeleti érsek levelei. Szörnyű Béla éa Albert Áron Bukarestből a magyarok hazatelepítéséről. Jelentés a bukaresti K.u.K. Abwehrstelle irredenta osztályának (Gruppe A) működéséről. Innerpolitische Lage in Rumanien. "Pro memoria" a román törekvések elleni védekezésről. Corteanu német nyelvű emlékirata. Magyar királyi kormánybiztos a határszéli görögkeleti és görögkatholikus iskolaügyek rendezésére. Tisza levele Vargha Gyulához. Tisza István délszláv útja. Tisza német nyelvű válasza Szarajevóban.

1918

21.

42.

Tonelli Sándor: Tisza István utolsó útja. Szeged 1941

43.

28 lapos német nyelvű tudósítás Tisza 1918-as szarajevói útjáról

44.

Dátum nélküli Tisza iratok

1902-1916

22.

45.

Tisza 1910-1914 közti beszédei gépelve

23.

46.

Tisza 1914-1917 közti beszédei gépelve (Tisza beszédek VI.) és 1917-1918-as beszédei (Tisza beszédek VII.)

47.

Vegyes Tisza iratok

1893-1915

Tisza Kálmán levelei Tisza Istvánhoz

1893

Szapáry Gyula levelei

1904

Berzeviczy Albert levelei 1912

Balogh Jenő levelei

1911-1914

Szögyéni berlini osztrák-magyar nagykövet levelei

1904

Burián István levelei, táviratai

1913-1914

Római osztrák-magyar nagykövet levelei

1904

Czernin bukaresti osztrák-magyar nagykövet levelei

1914-1915

Tallián Béla kormánybiztos levelei

1914

Memorandum külügyekről

1910

Berchtolddal való levelezés

1912-1914

Olasz kérdésről Tisza "Pro memoriája"

1915

Tisza feljegyzései a nyugati nagyhatalmakról

é.n.

( Utólag csatolva (Albrecht Ferenc adománya) Tisza Lajos Kálmánnak 3 levele

1. Patay Józsefné Tisza Jolánhoz

1972

2. Teleki Mihályné Tisza Aiméehoz

1972

3. Beliczay Miklóshoz

1972

48.

Tisza-évkönyv

1923

49.

"Pro memoria" a háború ügyeiről

1916

50.

???

51.

Fénymásolt Tisza-iratok más gyűjteményekből