14. fond Skót Zsidómisszió iratai 1863-1948

1,62 ifm

A pietizmus hatásaként 1841-ben a Skót Misszió Pesten állított föl missziói állomást azzal a céllal, hogy a zsidóságot Krisztushoz vezeti, megtéríti. Munkamódszereit otthonról hozta, melyek már jól kipróbált, működő módszerek voltak: evangélizáció, bibliaóra, lelkigondozás, iratmisszió.

Munkájukat mind a református, mind az evangélikus lelkipásztorok tisztelettel figyelték, sőt módszereikből tanultak is és a hazai belmisszióra hatással voltak. 1844-től rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a Skót Misszió munkatársai és a budai és pesti református és evangélikus lelkészek, keresve, hogyan lehetne hatékonyabb missziót végezni, hogyan lehetne megújulnia a gyülekezeteknek s lelkipásztoraiknak. A Misszió iskolafenntartással, oktatással is foglalkozott, először bérelt helyiségekben tanítottak, majd 1869-ben fogott hozzá a misszió ahhoz, hogy felépítse saját épületét a Hold-utca 17. sz. alatt. Macdonald Webster 1910-ben hívta fel a figyelmet egy önálló épület megteremtésére és ennek érdekében Skóciában gyűjtést rendezett. Ebből készült el a Vörösmarty-utcai épület, mely elemi és polgári leányiskolán kivül, egy egy éves kereskedelmi női szaktanfolyam és leányotthon számára is szolgált. A Misszió a Jó Pásztor, zsidómentő munkában is részt vett a II. világháború idején.1862-től 1948-ig, megszüntetéséig őrzünk iratokat a misszió munkájáról.

1.

doboz

1.

Jelentések keresztelésekről

1935-1941

2.

S.M. irattára

1948

3.

S.M. megszűnésével kapcsolatos iratok

1948

4.

Levelezés külföldi szervezetekkel

1937-1939

5.

Forgács jelentései

1933-1940

6.

Teleki-vizsgálat

1938

7.

"Igaz szó az igaz magyarokhoz"

1944

8.

Darkó Ákos és Imre Lajos levelei Forgácshoz

1940-1941

9.

Schwedische Mission, Lichtenstein, etc. és Forgács levelezése

1938-1939

10.

Surányi levele Forgácshoz

1939

11.

Kérelmek, ajánlólevelek, etc.

1938-1939

12.

Emigránsok ügyei

1938-1939

13.

Ravasz: Pro memoria (xerox másolat és adattár)

14.

Jelentések, nyomtatványok

1922-1941

2.

doboz

a.

"Ábrahám szöllője"-akció

1934

b.

A ház fennállásának 25 éves jubileuma tb.

1935

c.

100 éves a S.M.

1935, 1941

d.

Meghívók, műsorok, gyászjelentések, etc.

1908-1940

3.

doboz

a.

Javadalmi ügyek, díjlevelek, végzések, segédlelkész kirendelések, etc

1906-1933

b.

Altisztek, szolgák

1922-1948

c.

Forgács Gy. alkalmazása tb.

1933-1939

d.

Vegyes külföldi levelezés és ügyintézés

1934-1940

e.

1. Annual accounts (budget, draft)

1932-1943

2.

Annual schedule

1922-1937

4.

doboz

Ministerbooks

1897-1938

5.

doboz

Accountbooks

1863-1879

1932-1940

6.

doboz

General Cashbook

1872-1943

7.

doboz

a.

Vegyes ügyiratok

1909-1921

1-5. Budapesti ref. presb. építési segélykérelme; a főváros segélye és szerződése a S.M.-val

6. Nagy Elek panasza az angol nyelvű istentiszteletek megszűnéséről

7. Nagy Sándor válasza a fenti tb.

8. A főváros zálogjogának bekebelezése tb. kérvény

9-11. Birtokalap és telekátírás

12-13. két szomszédos telek mérnöki leírása

14. házszabályok

15. kéjlakások megszüntetése tb. intézkedés

16. házátírás a Church of Scotland nevére

b.

Illetményegyenérték iratok és nyugták

1932-1948

1-7. dr. Wittmann ügyvédi iratai

8. Bóér Elek levele

9-15. Declarations

16-20. Dunamelléki püspöki hivatali bizonyítványok

21-23. Központi Illetékhivatal végzései

25. termelési végzések

26. egy minta befizetési lap

c.

Lift-ügyek

1936-1948

d.

Kazánátalakítás és tervrajza, kéményseprő költségvetése

1938-1940

e.

Adó-ügyek

1929-1942

f.

Biztosítási iratok

1936-1941

8.

doboz

Polgári Leányiskola iratai

1934-1943

a.

levél, nyomtatványok

1939

b.

Frölich Krisztina Alapítvány

1938-1940

c.

vallásoktatás, konfirmáció

1934-1940

d.

ifjúsági könyvtár és jegyzék

9.

doboz

Elemi és polgári iskola gazdasági iratai

1913-1948

a.

tandíjnapló

1940-1944

b.

torna-pénztárkönyv

1943-1948

c.

könyvtári alap

1939-1948

d.

pénztárkönyv

1913-1934

e.

főkönyv

1921-1939

f.

főkönyv

1939-1943

g.

pénztárkönyv

1946-1948

10.

doboz

a.

vegyes gazdasági iratok, számlák

1908-1913

b.

építési iratok

1909-1911

11.

doboz

Tervrajzok

1908

12.

doboz

c.

Polg. Leányiskola építkezési iratai

1908-1911

13.

doboz

Pecsétnyomók, klisék, jelvények